آزمون های آزمایشی تالیفی

این آزمون ها توسط اساتید یا طراحان عضو سایت، طراحی شده است. جهت برگزاری آزمون روی «شرکت در آزمون» کلیک نمایید.
توجه : چنانچه از موبایل این صفحه رو مشاهده می کنید، جهت مشاهده کامل، ردیف ها را با انگشت به سمت چپ یا راست بکشید.
آزمون های در حال اجرا 8
ردیف نام آزمون نام درس طراح آزمون زمان پاسخگویی تعداد سوالات توضیحات تاریخ شروع
1 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره8 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 کل مباحث کتاب عربی1 (صفحه1تاصفحه140) 1397-11-02 05:00:00 هنوز شروع نشده
2 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره7 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1و2-صفحه 1 تا صفحه28) 1397-10-18 05:00:00 شرکت در آزموندانلود دفترچه
3 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره6 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1و2-صفحه 10 تا صفحه25) و عربی2(درس1-صفحه1تاصفحه13) 1397-09-27 05:00:00 شرکت در آزموندانلود دفترچه
4 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره5 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1و2-صفحه 11 تا صفحه19) و عربی1(درس8-صفحه105تاصفحه120) 1397-09-13 05:00:00 شرکت در آزموندانلود دفترچه
5 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره4 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه14) و عربی1(درس6و7-صفحه71تاصفحه104) 1397-08-30 05:00:00 شرکت در آزموندانلود دفترچه
6 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره3 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه11) و عربی1(درس4و5-صفحه41تاصفحه70) 1397-08-15 05:00:00 شرکت در آزموندانلود دفترچه
7 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره2 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه7) و عربی1(درس2و3-صفحه11تاصفحه40) 1397-08-01 05:00:00 شرکت در آزموندانلود دفترچه
8 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره1 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه4) و عربی1(درس1-صفحه1تاصفحه10) 1397-07-17 05:00:00 شرکت در آزموندانلود دفترچه