آزمون های آزمایشی

این آزمون ها توسط اساتید یا طراحان عضو سایت، طراحی شده است. جهت برگزاری آزمون روی «شرکت در آزمون» کلیک نمایید.
توجه : چنانچه از موبایل این صفحه رو مشاهده می کنید، جهت مشاهده کامل، ردیف ها را با انگشت به سمت چپ یا راست بکشید.
آزمون های در حال اجرا 19
ردیف نام آزمون نام درس طراح آزمون زمان پاسخگویی تعداد سوالات توضیحات تاریخ شروع
1 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره19(جامع3) عربی دکتر سلیمان ملک زاده 20 25 کل مباحث کتاب عربی 1و2و3 1398-04-06 08:00:00 شرکت در آزمون
2 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره18(جامع2) عربی دکتر سلیمان ملک زاده 20 25 کل مباحث کتاب عربی 1و2و3 1398-03-23 08:00:00 شرکت در آزمون
3 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره17(جامع1) عربی دکتر سلیمان ملک زاده 20 25 کل مباحث کتاب عربی 1و2و3 1398-03-09 08:00:00 شرکت در آزمون
4 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره16 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس3و4-صفحه29 تا صفحه56) 1398-02-26 11:00:00 شرکت در آزمون
5 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره15 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس4-صفحه 47 تا صفحه56) و کل مباحث عربی2 (صفحه1تاصفحه170) 1398-02-10 08:00:00 شرکت در آزمون
6 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره14 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس4-صفحه 43 تا صفحه51) و کل مباحث عربی1 (صفحه1تاصفحه140) 1398-01-27 08:00:00 شرکت در آزمون
7 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره13 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1و2-صفحه 1 تا صفحه28) 1398-01-13 08:00:00 شرکت در آزمون
8 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره12 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 مباحث کل کتاب عربی 1 و 2 1398-01-04 08:00:00 شرکت در آزمون
9 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره11 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس3و4-صفحه 29 تا صفحه46) و عربی2(درس6و7-صفحه57تاصفحه83) 1397-12-15 18:00:00 شرکت در آزمون
10 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره10 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس3-صفحه 29 تا صفحه42) و عربی2(درس4و5-صفحه37تاصفحه55) 1397-11-30 08:00:00 شرکت در آزمون
11 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره9 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس2و3-صفحه 20 تا صفحه33) و عربی2(درس3و2و1-صفحه1تاصفحه36) 1397-11-16 08:00:00 شرکت در آزمون
12 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره8 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 کل مباحث کتاب عربی1 (صفحه1تاصفحه140) 1397-11-02 05:00:00 شرکت در آزمون
13 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره7 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1و2-صفحه 1 تا صفحه28) 1397-10-18 05:00:00 شرکت در آزمون
14 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره6 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1و2-صفحه 10 تا صفحه25) و عربی2(درس1-صفحه1تاصفحه13) 1397-09-27 05:00:00 شرکت در آزمون
15 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره5 عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1و2-صفحه 11 تا صفحه19) و عربی1(درس8-صفحه105تاصفحه120) 1397-09-13 05:00:00 شرکت در آزمون
16 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره4 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه14) و عربی1(درس6و7-صفحه71تاصفحه104) 1397-08-30 05:00:00 شرکت در آزمون
17 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره3 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه11) و عربی1(درس4و5-صفحه41تاصفحه70) 1397-08-15 05:00:00 شرکت در آزمون
18 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره2 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه7) و عربی1(درس2و3-صفحه11تاصفحه40) 1397-08-01 05:00:00 شرکت در آزمون
19 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره1 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه4) و عربی1(درس1-صفحه1تاصفحه10) 1397-07-17 05:00:00 شرکت در آزمون